مديريت امور مالي دانشگاه تبريز

کارکرد و اضافه کار کارکنان
فيش حقوقي کارکنان شاغل و بازنشسته
حق داوري اساتيد
اموال در اختيار